خانه  :: اساتید  :: اخبار

فروش ویژه برنج پاکستانی
فروش ویژه برنج پاکستانی باسماتیفروش ویژه برنج پاکستانی باسماتی

به قیمت سهیمه هرکیلو 55/000ریال

برای کلیه همکاران محترم

با شرایط ویژه 30% نقدمانده در 2قسط کسراز حقوق

از روز یکشنبه 96/11/15تا اتمام موجوی

در تعاونی مصرف کارکنان 96/11/15


ارسال شده در مورخه: 15-11-1396