خانه  :: اساتید  :: اخبار

فروش ویژه ماهی قزل آلا
ثبت نام فروش ماهی قزل آلا ارگانیک(صید روز)اطلاعیه

ثبت نام فروش ماهی قزل آلا ارگانیک(صید روز)

قیمت هرکیلوماهی قزل آلا:120/000ریال

با شرایط ویژه 50% نقدمانده کسر از حقوق

تاریخ ثبت نام :از روز شنبه 96/10/16 تا روزسه شنبه مورخ  96/10/19

توزیع: چهارشنبه مورخ 96/10/20

ساععت 10 صبح

در تعاونی مصرف کارکنان96/10/16


ارسال شده در مورخه: 15-10-1396