خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا
بررسی تفاوتهای مکانی ارتفاع برف مرز دائمی کواترنری در ایرانجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
عنوان: بررسی تفاوتهای مکانی ارتفاع برف مرز دائمی کواترنری در ایران
 ارائه کننده: نسرین حضرتی
 دانشجوی رشته: ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامهریزی محیطی
 استاد راهنما: دکتر غلامحسن جعفری

مکان: دانشکده علوم انسانی-سالن شریعتی

روز: چهارشنبه مورخ: 06 / 10 / 1396 ساعت: 14 -16


ارسال شده در مورخه: 4-10-1396