خانه  :: اساتید  :: اخبار

ثبت نام گوشت گرم گوسفندی بناب
توزیع گوشت گرم گوسفندی مرغوب بصورت ران و سردست محصول منطقه بنابثبت نام گوشت گرم گوسفندی بناب

توزیع گوشت گرم گوسفندی مرغوب بصورت ران و سردست محصول منطقه بناب

جهت تنظیم بازار زیر نظر شبکه دامپزشکی استان زنجان

گوشت گوسفندی :هر کیلو 380/000ریال ،گوشت گوسفندی شامل یک ران و سردست با استخوان حدودا"8کیلوگرم می باشد0

ثبت نام 50%نقدی و مانده کسر از حقوق در یک قسط دیماه 96

مهلت ثبت نام:از روز دوشنبه 96/10/04 لغایت پنجشنبه 96/10/07

زمان توزیع: روز یکشنبه مورخ 10/10/96ساعت 12ظهر تعاونی مصرف کارکنان 96/10/04


ارسال شده در مورخه: 3-10-1396