خانه  :: اساتید  :: اخبار

سلسله نشست های کاربرد صنایع غذایی در زندگی روزمره
مدرس: دکتر ایمان شهابی قهفرخیسرفصل مطالب ارائه شده در این نشست

1-    شیر و اهمیت تغذیه ای آن

2-    بهترین شیر چیست؟

3-       در شیر پاستوریزه از چه نگهدارنده هایی استفاده می شود!؟

4-       در شیر استریلیزه از چه نگهدارنده هایی استفاده می شود!؟

5-       شیر را چگونه در خانه آماده مصرف کنیم؟

 

 


ارسال شده در مورخه: 26-9-1396