خانه  :: اساتید  :: اخبار

تشکیل کمیته فنی
تشکیل کمیته فنی تعیین نیازهای پژوهش و فناوری دستگاه های اجرایی استان 

پیشنهاد کارگروه تخصصی آپفن مبنی بر تشکیل کمیته فنی نیازهای پژوهشی و فناوری دستگاه های اجرایی به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید.

 

برای مشاهده صورتجلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان (1396/04/17)  کلیک فرمایید:

 


ارسال شده در مورخه: 13-9-1396