خانه  :: اساتید  :: اخبار

فروش ویژه گیاهان داروئی
فروش ویژه گیاهان داروئی و عرقیات سنتی ارگانیک تولیدی پژوهشکدهفروش ویژه گیاهان داروئی

و عرقیات سنتی ارگانیک

تولیدپژوهشکده با همکاری تعاونی مصرف کارکنان

باقیمتهای استثنائی

نعناء فلفلی خشک وعرق نعناء فلفی

مرزه خشک وعرق مرزه

بادرنج بویه خشک وعرق بادرنج بویه

کاسنی خشک وعرق کاسنی

به لیموخشک وعرق به لیمو

گیاه مریم گلی و عرق مریم گلی

گیاه آرتیشه (کنگر فرنگی )وعرق آرتیشه

تخم کدو بدون پوست داروئی

در تعاونی مصرف کارکنان 96/08/30

 


ارسال شده در مورخه: 30-8-1396