خانه  :: اساتید  :: اخبار

چاپ مقاله آقای دکتر علی رضا واعظی 

 

 چاپ مقاله آقای دکتر علی رضا واعظی

 دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی

 

 

تحت عنوان:

Modeling Sediment Yield in Semi-Arid Pasture Micro-Catchments, NW Iran

در مجله Land Degradation and Development با ضریب تاثیر برابر با 9/8 و  رتبه سوم در بین 229 مجلات حوزه Environmental Sciences

(حایز بالاترین رتبه  از نظر ضریب تاثیر در بین مقالات منتشر شده دانشکده کشاورزی)

 


ارسال شده در مورخه: 11-7-1396