خانه  :: اساتید  :: اخبار

سومین جلسه شبکه سازی رصدخانه های فعال اپتیکی ایران
با حضور کارشناسان سازمان فضایی ایران 

 

برگزاری سومین جلسه شبکه سازی رصدخانه های فعال اپتیکی ایران

با حضور کارشناسان سازمان فضایی ایران

 

سازمان فضایی ایران به منظور هدفمندسازي و یکپارچه سازي توانمنديها و پتانسیلهاي داخلی کشور در حوزه نجوم و به ویژه نجوم رصدي و با هدف ایجاد همکاري مشترك فیمابین رصدخانه هاي اپتیکی فعال کشور، اقدام به تعریف پروژه شبکه سازي رصدخانه هاي اپتیکی ایران نموده است، که رصدخانه دانشگاه زنجان نیز یکی از رصدخانه های فعال در این شبکه خواهد بود.

 این شبکه به دنبال ایجاد زیرساخت و ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و رصدي به جامعه نجومی، عرصه فضایی کشور، تمامی پژوهشگران، دانشجویان و دانش آموزان و ترویج علوم مرتبط در بدنه اجتماع است.

جلسات هماهنگی و پیگیری این شبکه به ترتیب : ابتدا در محل سازمان فضایی ایران، سپس رصدخانه تفت و هم اکنون

سومین جلسه این کارگروه

                     در دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک و در تاریخ سیزدهم تیرماه 1396

                                                                                                                              برگزار می شود.

 

 


ارسال شده در مورخه: 12-4-1396

آخرين اخبار با موضوع: سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی آینده - داخل دانشگاه

سخنرانی علمی گروه ریاضی- درباره عدد نپر

یکشنبه 96/9/5 ساعت 15-14 سالن سمینار گروه ریاضی

   

انجمن علمي شيمي با همكاري معاونت پژوهشي برگزار مي كند:

کارگاه آشنایی با چهارچوبهای آلی-فلزی MOFs - دوره پیشرفته

   

دانشگاه زنجان میزبان اولین همایش ملی گوسفندافشاری

دانشگاه زنجان 4 بهمن ماه 1396 میزبان "اولین همایش ملی گوسفند افشاری" خواهد بود

   

دانشگاه زنجان میزبان دومین همایش ملی صنعت اسب کشور

دانشگاه زنجان میزبان دومین همایش ملی صنعت اسب کشور در تاریخ 6 اردیبهشت ماه 1397 خواهد بود

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی آینده - داخل دانشگاه

دانشگاه زنجان میزبان دومین سمینار شیمی کاربردی ایران