خانه  :: اساتید  :: اخبار

ثبت نام گوشت گرم گوسفندی
توزیع گوشت گرم گوسفندی مرغوب بصورت ران و سردست ثبت نام گوشت گرم گوسفندی

توزیع گوشت گرم گوسفندی مرغوب  بصورت ران و سردست

محصول منطقه دشت مغان اردبیل

جهت تنظیم بازارزیر نظر شبکه دامپزشکی استان زنجان

گوشت گوسفندی: هرکیلو 315/000ریال

گوشت گوسفندی شامل یک ران و سردست با استخوان حدودا"8کیلوگرم می باشد.

 

ثبت نام 50% نقدی و مانده کسر از حقوق در یک قسط اردیبهشت 96

مهلت ثبت نام:از روز دوشنبه96/01/21 لغایت دوشنبه 96/01/28

زمان توزیع:روز چهارشنبه مورخ 96/01/30ساعت 12ظهر

 

تعاونی مصرف کارکنان

96/01/21

 


ارسال شده در مورخه: 21-1-1396