خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد کشاورزی
ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی مرزه سهندی Satureja sahendica در منطقه بستان¬آبادعنوان : ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی مرزه سهندی Satureja sahendica  در منطقه بستان ­آباد

ارائه کننده : فاطمه هادی

دانشجوی رشته (گرایش): گیاهان دارویی

استاد راهنما:             دکتر خیری                                                                             

مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

استاد مشاور: دکتر ارغوانی                                                            

روز :    شنبه                           مورخ :25/10/95                                                      ساعت :14

 


ارسال شده در مورخه: 18-10-1395