خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی
تاثیر پتانسیل اسمزی خاک برحد بالای رطوبت قابل دسترسی خاک برای گیاه 

عنوان : تاثیر پتانسیل اسمزی خاک برحد بالای رطوبت قابل دسترسی خاک برای گیاه

ارائه کننده: مهناز ختار

 

دانشجوی رشته (گرایش) : گرایش فیزیک وفرسایش خاک

استاد راهنما:      دکتر محمدحسین محمدی  

استاد مشاور:      دکتر فرید شکاری

روز:   سه شنبه      مورخ: 14/10/1395      ساعت: 12      مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

 


ارسال شده در مورخه: 11-10-1395

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی

عنوان : مطالعه مراحل فنولوژی رشد زایشی و تغییرات بیوشیمیایی مرتبط در برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های کیوی

   

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی

عنوان : مطالعه سرعت نفوذ آب تحت شدت‌های باران و درجات شیب در برخی خاک‌های منطقه نیمه‌خشک

   

جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک-دانشکده علوم

شبیه‌سازی حرکت مجموعه‌ای از ذرات پویا با برهمکنش‌های دوربرد

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری - آقای آرمین فشی