خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 361-362 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
روابط عموميدانشگاه زنجان به عضویت مجمع فائو درآمد
همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه زنجان با سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) گسترش یافت.
25-04-1398
روابط عموميدانشگاه زنجان یکی از مؤسسات علمی مجمع دانش کشاورزی خانوادگی سازمان ملل
در بخش کشاورزی؛ دانشگاه زنجان یکی از مؤسسات علمی مجمع دانش کشاورزی خانوادگی سازمان ملل متحد شد.
25-04-1398