خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21477   بروزرسانی: 06-07-1396

Esmaeil Poursaeidi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مقاومت مصالح 1و2و32. طراحی اجزا3. رفتار مکانیکی مواد4. مکانیک شکست5. توربین گاز و موتور جت6. آنالیز عیوب7. ارتعاشات مکانیکی8. استاتیک9. ویسکوالاستیسیته10. الاستیسیته11. مکانیک محیط پیوسته