خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه عمران]

بازدید:22622   بروزرسانی: 09-10-1396

Ali Lakirouhani
علی لکی روحانی
دانشیار

پست الکترونيکی
a      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rouhani_ali

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2812

فکس
   +98 (0) 24 3228 13204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی، گروه عمران،ص پ 45195-313