خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه عمران]

بازدید:16398   بروزرسانی: 10-08-1395

Kiarash Naser Asadi
کیارش ناصر اسدی
استادیار

پست الکترونيکی
Nasserasadi@znu.ac.ir      Nasserasadi@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/nasserasadi_kiarash

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4048

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران، صندوق پستی 45195-313