خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه عمران]

بازدید:15007   بروزرسانی: 25-05-1394

Moharram Nabiloo
محرم نبی لو
مربی

پست الکترونيکی
mnabiloo@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/nabiloo_moharram

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2497

فکس
   +98 (0) 24 3228 2611--

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران، صندوق پستی 45195-313