خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه معماری]

بازدید:18829   بروزرسانی: 25-05-1394

Mahdi Moghimi
مهدی مقیمی
استادیار

پست الکترونيکی
m.moghimi[at]znu.ac.ir      mmoghimi50[at]yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/moghimi_mahdi

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2607

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه معماری، صندوق پستی 313