خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه مکانیک]

بازدید:24036   بروزرسانی: 11-09-1396

Omid Rahmani

مدیریت

- معاون پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه زنجان (از سال 1396)

- عضو کمیته داوری جشنواره دانشجوی نمونه کشوری

- عضو کمیته ارتقا اعضا هیات علمی دانشکده مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی

- عضو کارگروه تخصصی هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان (از سال 1392)

- عضو دایمی کمیته علمی کنفرانس بین المللی اکوستیک و ارتعاشات (دانشگاه صنعتی شریف)

- مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه زنجان (1395-1393)