خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه عمران]

بازدید:18103   بروزرسانی: 29-08-1396

Alireza Khavandi
علیرضا خاوندی
استادیار

پست الکترونيکی
khavandi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/khavandi_alireza

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2497

فکس
   +98 (0) 24 3228 2611

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران