خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-60 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
انتصار فومنیغلام حسین---@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیروانشناسی
بزرگزادهمیر عمادالدین ---@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
جلالیمیرجلال---@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
صرافیمحسن---@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومفیزیک
رسولیمحمود---@znu.ac.irمربیدانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
یوسفی افراشتهمجید---[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
اسکندریوجیهه---[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
رحمان پور زنجانیعلی---[at]znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیمعماری
فتح ا... پورپرویز---[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
عمارلوعلی---[at]znu.ac.irاستادیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیبیوتکنولوژی
اصفهاني زنجانیرضا--@znu.ac.irمربیدانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
بیاتحسین--@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیعمران
شرفرهام--raham_sharaf-[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
لکی روحانیعلیaدانشیاردانشکده مهندسیعمران
عزیزیانعباسa.azizian@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
غایب لوعباسa.ghayebloo[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
محمدیان مصممعلیa.m.mosammam at znu.ac.irدانشیاردانشکده علومآمار
نعیمیامیرa.naeimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
شکریعلیa.shokri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
سودیعلی اکبرaasoudi [at] yahoo.comاستاد - بازنشستهدانشکده علومشیمی
بیاتعلیabayat@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
حسینیعباسabbas.hosseini[at]znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیهنر
عباسیسعیدAbbasi.Saeed@Znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
عباسینصرالهabbasi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
عابدینییوسفعلی abediniy@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
ابوالفضلیمسعودabolfazli.masood@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیهنر
فرجيعبداللهaf1390@yahoo.comاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
افصحیکامران afsahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
افشارچیمحسنafsharchim@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
زهدیافشینafshin.zohdi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
گنجلوعلیaganjloo@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
آقا محمدیعلیAghamohammadi.ali@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
گلچیناحمدagolchin2011@yahoo.comاستاددانشکده کشاورزیخاک شناسی
احدنژاد روشتیمحسنahadnejad@gmail.comدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
قیدیاحمدahgheidi@yahoo.comاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
احمدیمنیژهahmadi.manijeh[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
احمدیابراهیمAhmadi@znu.ac.ir دانشیاردانشکده علومشیمی
جلیلوندابوالفضلajalilvand[at]znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
مرادلوامير جوادajmoradloo@znu.ac.ir استادیاردانشکده مهندسیعمران
کاوسیاورنگakavousi@gmail.comدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
حسنیاکبرAKBAR.HASSANI@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
میرزایی الموتیحمیدرضاalamoutih@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
حاجي ابوالفتحعلیaliabolfath@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
علی پناهیفاطمهalipanahi@hotmail.comاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
رمضانیعلیaliramazani@gmail.comاستاددانشکده علومشیمی
سیاحعلیalisayyah@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
گرزیعلیAli_gorzi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
جعفروندعلیali_jafarvand@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
رفیعیعلیali_rafiee@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
مؤمنی هزاوهامیرam.hezaveh@znu.ac.ir استادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
امانیبهرامamani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
امانی فرستارهamanifar@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
امانلوحميدamanlou@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیعلوم دامی
دلاورمحمد امیرamir-delavar[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
عظیم زادهامیرمرتضیamir.azimzadeh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
امیریمحسنamiriاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
باقریامیرamir_bagheri@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
جباریامیرamir_jabbari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
مختاریمیرعلی اصغر amokhtari@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
رحیمیامیر مسعودamrahimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir