خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17114   بروزرسانی: 15-12-1395

hossein bayat
حسین بیات
مربی

پست الکترونيکی
--@znu.ac.ir      hbayat47@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/bayat-hossein

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران، صندوق پستی 45195-313