خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21197   بروزرسانی: 21-12-1396

Ali Azarpeyvand
علی آذرپیوند
استادیار

پست الکترونيکی
my-last-name at znu.ac.ir      my-last-name at ut.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/azarpeyvand-ali

تلفن
(+9821)88013196   (+9824)33052650   +98 (0) 24 3305 2493

فکس
   +98 (0) 24 3228 3079

آدرس 
دانشگاه زنجان - دانشكده مهندسي - گروه مهندسي كامپيوتر- صندوق پستي 313-45195

 

مدیر انفورماتیک دانشگاه