خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه عمران]

بازدید:16721   بروزرسانی: 30-07-1396

Jamal Ahmadi
جمال احمدی
استادیار

پست الکترونيکی
j_ahmadi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ahmadi_jamal

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران، اتاق -232،ص پ 313