خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردبیرخانه آپفن


فراخوان (3) ارائه پیشنهاده براي اولویت‌هاي پژوهشی
فراخوان (3) ارائه پیشنهاده براي اولویت‌هاي پژوهشی و فناوري دستگاه‌هاي اجرایی استان زنجان در سال 1396 انجام شد

 

 

برای برخی از اولویت‌های پژوهشی و فناوری اعلام شده در فراخوان (1) پیشنهاده‌ای دریافت نشد. از طرف دیگر پیشنهاده‌های واصله برای برخی از اولویت‌ها نیز حائز شرایط لازم برای انتخاب واقع نشدند. از این‌رو، این اولویت‌ها که حدود یک سوم از اولویت‌های سال 1396 دستگاه‌های اجرایی استانی را شامل می‌شدند، مجدداً فراخوان شدند.

::  برای مشاهده فراخوان (3) و اطلاعات مورد نیاز در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان کلیک فرمایید.

 
اعلام نتایج ارزیابی پیشنهاده‌های فراخوان (1)
نتایج ارزیابی پیشنهاده‌های واصله برای دو سوم از اولویت‌های پژوهشی و فناوری فراخوان (1) اعلام شد

 

 پیشنهاده‌های واصل‌شده برای فراخوان (1) اولویت‌های پژوهشی و فناوری دستگاه‌های اجرایی استان زنجان توسط اعضای کمیته منتخب کارگروه آمـوزش، پژوهـش، فنـاوری و نـوآوری ارزیـابی شده و در طـی 4 جلسـه این کمیـته در نیمـه دوم آذرمـاه جمع‌بندی گردیـد. پیشنهاده‌های منتخب به سازمان مدیـریت و برنامـه‌ریزی استان اعـلام و از طریـق آن سازمـان به دستـگاه‌های اجـرایی و مـراکز پژوهشـی و فنـاوری مجـری ابلاغ شدند.

::  برای مشاهده نتایج در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان کلیک فرمایید.

 
فراخوان (1 و 2) طرح های پژوهشی
فراخوان (1 و 2) انتخاب مجریان طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان

 

 فراخوان (1 و 2) اولویت های پژوهشی و فناوری دستگاه های اجرایی استان زنجان در سال 1396 انجام گردید.

 

:: برای ورود به سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان  کلیک فرمایید.

 
گزارش عملکرد سال 95 و برنامه عملیاتی سال 96
گزارش عملکرد سال 95 و برنامه عملیاتی سال 96 کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری

 

گزارش عملکرد سال 1395 و برنامه عملیاتی سال 1396 کارگروه تخصصی آپفن در پنجمین جلسه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان در تاریخ 1396/04/24 ارائه و مورد تصویب قرار گرفت.

 

برای دریافت فایل ها کلیک نمایید:

گزارش عملکرد سال 95 و برنامه عملیاتی سال 96

صورتجلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان (1396/04/24)

 
تشکیل کمیته فنی
تشکیل کمیته فنی تعیین نیازهای پژوهش و فناوری دستگاه های اجرایی استان

 

پیشنهاد کارگروه تخصصی آپفن مبنی بر تشکیل کمیته فنی نیازهای پژوهشی و فناوری دستگاه های اجرایی به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید.

 

برای مشاهده صورتجلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان (1396/04/17)  کلیک فرمایید: